ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2013

ಅದೇನಾಯಿತೆಂದರೆ,

http://mangalore.olx.in/the-bliss-iid-550481241
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲುಗಳ ನಡುವಿನ
ನೀರವ ಮೌನ
ಸಾಕಾಗಿ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾನ

ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿತು
ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ಕೆರಳಿತು
ಹೂವಿನೊಳಗಿಳಿಯಿತು
ಇಳಿದ ಚಿಟ್ಟೆ ಸವಿಯಿತು
ಮೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿತು

ಹೂವಿನದೋ ದಿವ್ಯ ಮೌನ
ಬೆಳಕಿನದೇ ಧ್ಯಾನ

ಚಿಟ್ಟೆಯದೂ ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿತು
ಬೆಳಕು ಹೂವ ಕಂಡಿತು
ರೆಕ್ಕೆ ಹರಡಿತು
ಅತ್ತ ಹೊರಟಿತು

ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನಲಿ
ಕರಗಿ ಬೆಳಗಿತು ಗಾಳಿಯಲಿ
ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲಿ

ಇತ್ತ ಹೂವಿನ ಧ್ಯಾನ ಬೀಜದಲಿ
ತಾನು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ
ಚಿಟ್ಟೆ ಮೊಗ್ಗಾಗಿ
ಅರಳಿತು...
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2013

ನಾನೂತನಾನೂ

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿರಲಾರದ
ಗುಣ
ಅಗಣಿತ
ಇದ್ದರೂ
ಇಲ್ಲದೇ
ಇರುವ
ನಿರ್ಗುಣ

ಕಾಣಲಾರದೇ
ಕತ್ತಲಾದ
ಬೆಳಕು

ಕಾಣಲೆಂದೇ
ಬೆಳಕಾದ
ಕತ್ತಲು

ನನ್ನ ನಾ
ನೋಡಲಾರದೆ
ನಿನ್ನ
ನೋಡುವೆ

ನಿನ್ನಲೇ
ಬೆರೆತು
ನನ್ನ
ಹುಡುಕುವೆ

ಹೂವೆ

ಬರಿದೆ ಅರಳುವೆ

ನಾನು
ನೀನು
ಆಗದೆ

ತಾನಾಗುವೆ