ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2012

ಎಲ್ಲಿದೆ?ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು
ಬಿಳಿಯ ಮೊಳಕೆ
ಹಸಿರು ಜೀವ
ಮಳೆಯ ಹರಕೆ

ನೀಲಿ ಬಾನು
ಬಾನ ಕಣ್ಣು
ಕಣ್ಣ ಬೆಳಕು
 ಬೆಳಕು ಒಂದೆ
 ಬಣ್ಣ ನೂರು

ಬೆಳಕು ಬಣ್ಣ
ಬಣ್ಣ ಹೂವು
ಚಿಟ್ಟೆ ನಾವು
ನಾವು ನೀವು

ಕಾಲ ಕಾಲು
ನಿಲ್ಲದಾಳು
ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಣ್ಣವಾಗಿ
ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಾನಿಗೇರಿ
ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಸೇರಿ
ಬೆಳಕು ಬಣ್ಣ ತೆರೆದಿದೆ
ಎಲ್ಲ ತನ್ನತನವೆ ಮೆರೆದಿದೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತನವಿದೆ?