ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 2, 2014

ಒಡೆಯದಿರು

ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಡಿ
ನಿನ್ನ ಹೆರಳಡಿ
ಬೇಸಗೆಯ ಕಳೆವೆ

ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲ ಮರೆತು
ನಿನ್ನ ಮಿಂಚಿಗೆ
ಮಳೆಯಾಗುವೆಚಳಿಗಾಳಿಗೆ
 ಕಾವುಕೊಟ್ಟು
ನಿನ್ನ ಮರಿಮಾಡುವೆ

ಕಾಲದ ಕಾಲಿಗೆ
ಹಗ್ಗವ ಕಟ್ಟಿ
ಟೊಂಕಾಲಾಡಿಸುವೆ

ಬಂದು ನೋಡು
ನಿಂತು ನೋಡು
ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ
ಕನ್ನಡಿಯಾಗುವೆ