ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2012

ಕನಸಿನ ಕಡಲು

ಕನಸಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ
ಕಡಲ ಕನಸುಗಳಿವೆ
ಮರುಳು ಮನದಲ್ಲಿ
ಮರಳ ಹರಳುಗಳಿವೆ

ಹನಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ
ತೊರೆಗಳಾಗಿ ಹರಿದು
ನದಿಗಳಾಗಿ ಝರಿದು
ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಲಿದೆ
ಅವಿರತ ಭಾವದುನ್ಮಾದ

ಕಡಲ ಕಡಗೋಲಿನಲಿ
ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾಗಿದೆ
ಅರಿಯದಂತ ನಾದ