ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2013

ನೊಗದ ನೆಲೆ

ಬೆವರಾಗಿ ರಕ್ತ
ಸಾವಿರದ ಅನ್ನ
ಮುಡಿಪಾದ ತನ್ನತನ
ದಿನವೂ
ಬದುಕುವ ಸಾವೆಂಬ ಆಟ
ಸಾಯುವ ನೋವಿನೋಟ
ಬೆಳೆ ಕಳೆಗಳ
ಮಧ್ಯೆ
ನೊಗದ ಸಾಗಾಟ
ತಪದಿ ಗಳಿಸಿದ
ಅಗುಳು
ಗಂಟಲಿಳಿಯದಷ್ಟು ಋಣ
ಬೆಳಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆಗೆ
ಕೊನೆಗೆ ಕೊಳೆತು
ಗೊಬ್ಬರವಾದರೂ
ಆಗಬೇಕು
ನೊಗದ ನೋವಿಗೆ
ಈಡಾಗಲೇ ಬೇಕು

http://www.youtube.com/watch?v=jj5RGLjF-tM