ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 3, 2010

ಮಂಜಿನ ಮರೆಯಲಿ

ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
ಮನಸಿಗೇನು ಕೆಲಸ?

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲೆಯದಿದ್ದರೆ
ಸವೆದೀತೆಂತು ವರುಷ?

ದನಿಯ ಮೊದಲೆ ಕುಕಿಲನು ಕಂಡರೆ
ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ಛಂದ?

ಮೋಡವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ
ಕಂಡೀತೆ ನವಿಲಂದ?

ಕನಸನು ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನನು ಕಂಡರೆ
ಬದುಕಲಿ ಒಲವೆಲ್ಲಿಂದ?

ರಾತ್ರಿಯ ಛಳಿಯನು ಸವಿದರೆ ಮೊಗ್ಗಿಗೆ
ಮಂಜಿನ ಮರೆಯಲಿ ಲಾಂಧ್ರ;

ಕೈಯಲೆ ಬದುಕನು ಮೆಲ್ಲುವ ಬದುಕಿಗೆ
ಕಂಡೀತಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: