ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2011

ಪಯಣ

ಸರಿಬೆಟ್ಟದೊಡಲು ಸಿಡಿದಂತೆ ಸಿಡಿಲು
ಮರಿಹುಟ್ಟಿಬರಲು ಸೆಳೆವಂತೆ ಮಡಿಲು
ಪರಿಪರಿಯ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತ ಬರಲು
ಹನಿಗಳೆಡೆಗೆ ಏನಂಥಾ ಮಮತೆ....

ಬರಕೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಸಾಗಿಹುದು ದೂರ
ಕೊರೆಮಿಂಚುತಿರಲು ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಕಾಲು

ಉರಿಬಿಸಿಲು ಸಿರಿಹಸಿರು
ತಂಗಾಳಿ ಹಿಮಕೇಳಿ
ಒಮ್ಮೆ ಮಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾರಕ
ಮಳೆಯು ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ
ಹಾದಿ ನಮ್ಮಯ ಬದುಕು
ಹನಿಹನಿಯೆ ಸಾಗುತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ

Tropical Forests: Paths of Destruction and Regeneration in the Late Twentieth Century

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: