ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 26, 2012

ವಲ್ಮೀಕ ಸ್ತುತಿಹೊನ್ನ ಜಿಂಕೆ
ಜಿಂಕೆ ಕಣ್ಣು
ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ
ಕಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ
ಕಾಡ ಜಾಡಿಗೆ
ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ...
ಸೀತೆ ಲಂಕೆಗೆ
ಜನರ ಶಂಕೆಗೆ
ಶಂಕೆ ಬೆಂಕಿಗೆ
ಬೆಂಕಿ ಬಾಯಿಗೆ
ಬದುಕು ಕಾಡಿಗೆ
ಕಣ್ಣು ಕಾಡಿಗೆ
ಕಾಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಣ್ಣನೀರಿಗೆ
ನೀರ ನೀರೆಗೆ
ಬಾಯಾರ್ದ ನೀರೆಯರಸಗೆ
ರಸರಾಮಕತೆಗೆ
ರಸ ಸರಸ ಋಷಿಗೆ
ಋಷಿಯ ಹುಂತಿಗೆ
ಹುಂತಿನ ತಂತಿಗೆ
ತಂತಿನ ಹಸೆಗೆ
ಒರೆದು ಬಂದೆ
ಎರಗಿ ಬಂದೆ
ಹರಸು ತಂದೆ