ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2012

ಹಣತೆ

ಹಣತೆ
ಸಣ್ಣ ಅಳತೆ
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲ ಕವಿತೆ

ಕವಿತೆ
ಎದೆಯ ಒರತೆ
ಸಾಗರದ ತೊದಲು ಕಂಡಿತೆ ?

ಕಂಡಿದ್ದು ತಿಳಿವಂತೆ
ಕಾಣದ್ದು ಹೊಳೆವಂತೆ
ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಣತೆ

ಹಣತೆ
ಕಣ್ಣ ಕವಿತೆ
ನಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೂರು ಒಲವಿನೊರತೆ