ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2010

ದಾಸವಾಳ

ನಿನ್ನ ಸೆಳೆವ ಗಂಧವಿಲ್ಲ
ನೀನೆ ಎಂಬ ಬಂಧವಿಲ್ಲ
ಇರುವಿನರಿವೆ ಒಲವು ತುಂಬಿ ನಗುವು ಮೊಗದಲಿ

ಬೆಳಕುದೇವ ನಗುವ ಕೊಟ್ಟ
ಹಕ್ಕಿ ಹಾತೆಯೊಲವನಿತ್ತ
ಕಂಡ ಮನುಜ ತಾನೂ ಒಳಗೆ ಬೆಳಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ

ಹಾಸ ಹಂಚುವಾಸೆಯಲ್ಲಿ
ದಾಸಿಯಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿ
ದಾಸವಾಳದಾಳದೊಲುಮೆ ಸಿರಿಯ ಹಂಚಲು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: