ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2015

ಸಾಕುಒಂದು
ಕಿರಣ
ಸಾಕು
ಎದೆ ಹೂವ
ಜೀವಕೆ

ಒಂದು
ಕನಸು
ಬೇಕು
ಕಣ್ಣೀರ
ದಮನಕೆ

ನೀ
ನಗುವ
ಬೆಳಕು
ಸಾಕು
ಜಗದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಕೆ