ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2015

ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಮನೆಯ ಗೋಡೆಯು
ಬೇಡ ಚಿತ್ರವೆ
ನಿನಗೆ ಮನದ
ಗೋಡೆಯ ನೆಲೆಯಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ
ಎದೆಯ ಮಡಿಲಿದೆ
ನನ್ನ ನೋವಿಗೆ ಬಲವಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ
ಹರಿವ ನದಿಯಿದೆ
ಒಲವು ತುಂಬಿದ ಕಡಲಿದೆ
ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾನಿದೆ
ಹೂವು ತುಂಬಿದ ಕಾನಿದೆ
ಅಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸು
ಚೈತನ್ಯಹಂಸವೆ
ಅಂತರಾತ್ಮ ಪ್ರದೀಪವೇ