ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 12, 2009

೦5


ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಗುವ ತಾರೆಗೇನು ಗೊತ್ತು

ಕತ್ತಲ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿದ ನನ್ನದೇ ಕಣ್ಣೀರ ಮತ್ತು!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: