ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 4, 2009

02

ಕತ್ತಲಾವರಿಸಲೆನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಸವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಬೆಳಗದಂತೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: