ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 4, 2009

01

ಈ ಬದುಕು ಕುಲುಮೆಯಲಿ ನೋವು ಬೆಂದಿಹ ಕೂಳು, ಹಿಡಿ ಒಲವು ಸಾಕದಕೆ ನಂಜಿ ಉಣಲು!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: