ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2010

ಹೊಟ್ಟೆಹಾಡು

ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂ ಗಣಪನೂ
ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂ ಠೊಣಪನೂ
ಹೊಟ್ಟೆ ತಾ ಹಿರಿದು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲೆಲ್ಲ!

ಹೊಟ್ಟೆಯಲೆ ಹರಿದಿಹುದು
ಜಗವ ಹೊತ್ತಿಹ ಹಾವು
ಬಿರಿವ ಜೀವನಕೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯದೆ ಕಾವು!

ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿಯೆ ಜನರು ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತುವರಣ್ಣ
ಹೊಟ್ಟೆ ಮೀರಲು ಬರಿದೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವರಣ್ಣ
ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಬದುಕುವ ಜಾಣ!

ರಟ್ಟೆಯಿಂದಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತಿರಲಿ
ಎದೆಯಮೀರುತ ಕೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಯದಿರಲಿ
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಡಿಗೆ ದಿನವೂ ರವಿ ಅರಳಲಿ!