ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2015

ಕನಸುಗಾರ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಾರನಾನು
ಕನಸುಗಾರ
ಸುಮ್ಮನೇ
ಚುಕ್ಕಿಗಳ
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ
ಸಾಗುತ್ತೇನೆ

ನೀರುಣಿಸಿ
ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು
ರಂಗೋಲಿ
ಬೆಳೆವ ಕಲೆಗಾರ
ಬೇರಿದ್ದಾನೆ